Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Charita

Z HISTORIE HOLUBICKÉ CHARITY

Farní Charita v Holubicích byla založena 2.8.1993, se souhlasem duchovního správce v Pozořicích, P. Ladislavem Vrbňákem, zařadila se tak mezi charitní organizace, které mají poslání pomáhat sociálně a společensky potřebným lidem v celém státě, popřípadě i v zahraničí (pomoc lidem v rozvojových zemích, kteří jsou postiženi leprou), případně formou adopce na dálku, což prakticky znamená, že jedinec (nemusí být členem Charity), nebo místní organizace Charity finančně podporuje v zahraničí, především v Africe, Indii apod., děti ve školách nebo na studiích atd.

Zakládajícími členy, členkami holubické Farní Charity byli dle zakládací listiny: Bohumil Robeš (vedoucí), Anežka Chvílová (hospodář), Olga Neužilová (jednatel), dále Ludmila Paulíková, Jana Zoufalá, Ludmila Štěpánková, Ludmila Robešová, Věra Simerská, Augusta Blaháková a dalších 17 dobrovolníků.
CHARITA má v čele ředitele, řídí se Organizačním řádem, má vypracován Statut, činnost i hospodaření je pravidelně kontrolováno řídícím centrem Charity v Brně, středisko pro naši oblast dnes sídlí v Rajhradě.
Hlavním předmětem činnosti, na které se podílí i dobrovolníci holubické Charity, jsou humanitární sbírky, pořádané 2x ročně (na jaře a na podzim), Tříkrálová sbírka a další nárazové akce (kupř. sběr obuvi, ponožek a pod. i sběr knih pro Středisko pro azylanty v Zastávce u Brna). Naši dobrovolníci se rovněž zúčastnili mimořádných finančních sbírek pro postižené rozsáhlými povodněmi, které zachvátily řadu oblastí naší země.
Dlouhou dobu vyvíjela místní Charita činnost se Sdružením křesťanských žen, vlivem stárnutí členek, úmrtí i nemocemi se stav dobrovolnic v obou organizacích zmenšil pod únosnou mez a v současnosti působí Holubická Charita společně se sociálně-zdravotní komisí.

Při veřejných sbírkách setkáváme se s vynikající ochotou a podporou obyvatel Holubic, kteří poskytují dary čisté, utříděné a což je zvláště důležité, zabalené do krabic, pytlů a podobně.

Celostátně se CHARITA stala důležitým pomocníkem pro řešení sociálních problémů postižených lidí, a řadí se tak k dalších humanitárním organizacím jako kupř. „Člověk v tísní“, Čs. červený kříž, různé nadace a pod.

Bohumil Robeš, vedoucí Charity v Holubicích.