Oficiální webové stránky obce Holubice
                                        úvodní stránka - home
 
Odběr novinek
Vaše jméno a příjmení

Váš emailmenu

Statistika
NOVINKY

Pozvánka na 7.zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na 7. zasedání zastupitelstva Obce Holubice, které se koná ve středu 7. 10. 2015 v 18:30 hod  v zasedací místnosti OÚ Holubice

Program zasedání:

 1. Úvod
 2. Určení zapisovatele, návrh ověřovatelů zápisu a předkladatelů souhrnného usnesení
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Změnové listy na akci „ČOV a kanalizace Holubice“
 5. Dodatek č. 3 smlouvy se sdružením Hochtief – Insta na akci „ČOV a kanalizace Holubice“
 6. Smlouva o právu stavby – pozemek 1032/2 – Kruh
 7. Prodej pozemků PK 144/2, PK 145, PK 146/1
 8. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP, akce „Holubice - remízek u střelnice - extravilán“
 9. Svoz komunálního odpadu v obci
 10. Změna vyhlášky o obecních poplatcích – návrh

Různé :

 • ČOV a kanalizace – průběžné informace
 • Parkovací místa pod školou
 • Komplexní pozemkové úpravy

 

 

2. 10. 2015 Ing. Jiří Pindryč

Připojování na splaškovou kanalizaci

V úterý 22.9.2015 byla dokončena pokládka kanalizačního potrubí splaškové kanalizace na všech stokách  v obci Holubice. Spousta občanů již má provedenu přípojku na novou splaškovou kanalizaci  od srpna,  kdy byla spuštěna čistička odpadních vod. Občané již  mohou  provádět   přípojku na novou splaškovou kanalizaci  v  celé obci. Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a  vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel  rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Vyčerpání tohoto obsahu do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění  původce,  bude požadována náhrada škody. Pracovník obecního úřadu bude postupně provádět kontrolu přípojky a  majitel nemovitosti musí podepsat protokol o kontrole přípojky - formulář zajistí pracovník OÚ. Formulář protokolu o kontrole kanalizační přípojky je pro informaci na WEBu obce  v položce kanalizace - soubory ke stažení. Následně budou doručeny občanům nové smlouvy  na odvádění splaškových vod. Platba za stočné podle této nové smlouvy bude platit až  od 1.1.2016. Za rok 2015 bude zatím platit stávající stočné pro letošní rok, které mají občané již uhrazeno. Občané budou rovněž s touto informací seznámeni v novém zpravodaji obce za 3. čtvrletí 2015, který bude doručen do domácností do konce měsíce září. Občané, kteří mají již přípojku provedenu, oznámí toto na obecní úřad a bude provedena kontrola a sepsán protokol o přípojce.

23. 9. 2015 Ing. Jiří Pindryč

Očkování proti chřipce

MUDr. Škvír oznamuje, že od 21. září 2015 začíná očkovat proti chřipce. Ležící pacienty je možné naočkovat po domluvě.

15. 9. 2015 Ing. Jiří Pindryč

Kroužek paličkování

Nabízíme kroužek paličkování pro děti od 10 let a pro dospělé. Bude zahájen  5.října 2015 a bude se konat každý týden v pondělí od 17:00 do 18:30 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě. Cena kurzu za 15 lekcí je 750,- Kč. Pracovní pomůcky si účastník hradí sám.  Více informací najdete na Facebooku - Paličkování v Holubicích. Zájemci se mohou přihlásit u paní Marcoňové na tel. č. 732 845 067 nebo e - mailem : moonka@seznam.cz

9. 9. 2015 Ing. Jiří Pindryč

Převzetí projektu na přípojky splaškové kanalizace.

Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě je stále ještě  k převzetí celkem asi 25 schválených projektů od stavebního úřadu  na přípojky splaškové kanalizace k rodinným domům.  Při převzetí projektu je nutno uhradit částku 2000,- Kč za zpracování projektu, ten kdo již tuto částku uhradil,  si pouze převezme projekt. Doposud si  tyto projekty někteří občané nepřevzali i když je toto oznamováno na WEBu  obce a v obecním rozhlase. Tyto projekty byly nutnou podmínkou pro připojení občanů ke splaškové kanalizaci a každý občan byl povinen si tento nechat zpracovat. Obec zajišťovala pouze prostředníka mezi občanem a projektantem a na základě dohody z důvodu zjednodušení musela ceny za projekt uhradit projektantovi. Je nutné, aby občané, kteří si projekt nepřevzali a nezaplatili na OÚ tak učinili co nejdříve . Pokud nebudou občané na tuto výzvu reagovat,  budou jim zaslány upomínky na platbu se všemi následky z toho vyplývajícími.

 

Ing. Jiří Pindryč

Výměna průkazů TP, ZTP a ZTP/P

Do konce letošního roku si musí všichni držitelé průkazu pro osoby se zdravotním postižením - průkaz TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby s zdravotním postižením, o výměnu. Stávající průkazy, bez ohledu na platnost na nich vyznačenou, platí pouze do 31.12.2015. V případě podrobnější konzultace se můžete obrátit na naši bezplatnou poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně, která je určena lidem se zdravotním postižením, seniorům a pečujícím osobám. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky, emailem či přes skype.

Úřední hodiny: Po, St 8:30 - 12:00, 12:30 - 17:00, Út. Čt, Pá 9:00 - 12:00, Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením reg. č. sociální služby: 2888527 Cejl 892/32, 602 00 Brno

Tel: 542 214 110; 542 214 111

Mobil: 736 751 214

SKYPE: poradnabrno

e-mail: poradnabrno@nrzp.cz

web: www.nrzp.cz

 

Ing. Jiří Pindryč

Platba za projekt na přípojku splaškové kanalizace

Občané mohou  provést platbu ve výši  2000,- Kč  za projekt na přípojku splaškové kanalizace budˇ  přímo v hotovosti na obecním úřadě nebo elektronicky převodem následně :

č. účtu 196113129/0300 , variabilní symbol je číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce napište příjmení - kanalizační přípojka projekt.

Ing. Jiří Pindryč

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na levé straně záhlaví WEBu je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu a dále opíše text, který se zobrazuje v nabídce a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.

Ing. Jiří Pindryč