Novinky

Hlášení obce Holubice  Nebezpečný a velkoobjemový odpad
V sobotu 8.listopadu 2014 od 8:00 do 12:00 hod. bude přistaven na parkovišti u obecního úřadu kontejner na velkoobjemový odpad. Od 10:30 do 12:00 hod. bude přistaven i kontejner na nebezpečný odpad.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 30.10.2014 - 09:08


Hlášení obce Holubice  Ustavující zasedání ZO
P O Z V Á N K A
na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Holubice, které se koná ve středu 5.11.2014
v 18:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Holubice
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
4. Volba mandátové, volební a návrhové komise pro přípravu souhrnného návrhu usnesení zastupitelstva
5. Stanovení počtu uvolněných funkcionářů
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty obce, členů rady a předsedů výborů
8. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněných funkcionářů
9. Schválení Příkazní smlouvy na autorský dozor na akci ČOV a kanalizace Holubice
10. Zpráva návrhové komise se souhrnným usnesením
11. Diskuse
12. Závěr


Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 29.10.2014 - 11:10


Hlášení obce Holubice  Prodej drůbeže a krmiva
Drůbežárna Prace bude v pátek 31.10. v 11:15 hod. u samoobsluhy prodávat: kuřice stáří 19 - 24 týdnů, cena 160 - 175 Kč/ks, jateční kačeny, cena 190 Kč/ks, chovné kohouty, krmivo pro drůbež a králíky
dále pak vykupovat králičí kůže, cena 10 Kč za kůži.


Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 27.10.2014 - 09:49


Hlášení obce Holubice  Prodej dřeva
Společnost Dřevotop ze Slavkova má pro Váš domov připravena prvotřídní buková a a dubová polínka za akční cenu 990,- Kč včetně DPH za jeden prostorový sypaný metr. Informace na vývěsce Obecního úřadu nebo na tel.č. 737 231 308.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 22.10.2014 - 14:56


Hlášení obce Holubice  Informace občanům ke stavbě ČOV a kanalizace
Ve zpravodaji v září jsme Vás informovali, že probíhá jednání ve věci námitek firmy VHS plus proti výběrovému řízení na stavbu ČOV a kanalizaci Holubice. Na základě uvedených jednání byla tato námitka na ÚOHS stažena firmou VHS plus a pro urychlení procesu se všichni dotčení vzdali práva na odvolání a výběrové řízení tímto nabylo právní moci. Dne 2.10.2014 proběhlo 7. zasedání zastupitelstva obce Holubice, na kterém byla schválena smlouva o dílo a 3.10.2014 byla smlouva na stavbu ČOV a kanalizace podepsána s vítěznou firmou t.j. sdružením HOCHTIEF-INSTA. Rovněž byly předány dne 2.10.2014 veškeré potřebné dokumenty na Státní fond životního prostředí k podepsání rozhodnutí o přidělení dotace. V současné době vítězná firma zajišťuje přípravu zahájení stavby, zpracovává harmonogram výstavby. Do konce října předpokládáme předání staveniště na tuto akci. Termín dokončení stavby je stále do 30.9.2015 a je ošetřen smlouvou o dílo včetně sankcí v případě nesplnění termínu. Dle informace projektanta domovních přípojek Ing.Hlaváče jsou již zpracovány podklady od 2/3 domovních přípojek. Na ostatních bude dále pokračováno v místních šetřeních a postupně budou vyřešeny asi do konce roku 2014.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 20.10.2014 - 10:55


Hlášení obce Holubice  Prodej jablek
Pan Tupý Martin nabízí k prodeji jablka odrůd : Gala, Šampion, Golden Delicius, Jonagoret, později Idared a hrušky odrůdy Lukasova.
Po domluvě možno dovézt. Informace na tel. 723 543 028
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 17.10.2014 - 09:53


Hlášení obce Holubice  Ceník pronájmu sálu kulturního střediska a tělocvičny v Holubicích.
Z důvodu infomovanosti občanů oznamujeme sazebník poplatků za užívání sálu kulturního střediska a tělocvičny v obci Holubice.
Sál kulturního střediska:
Kulturní a společenské akce ( hody, plesy, divadlo, výstavy ) - 100,- Kč/hod., max. 700,-
Soukromé akce ( narozeniny apod. ) - 400,- Kč
Prodejní akce - 150,- Kč /hod.
Hostina pozůstalých - 200,- Kč
Akce humanitární, charitativní a veškeré akce ZŠ a MŠ Holubice - zdarma
Tělocvična:
ZŠ a MŠ v rámci výuky - zdarma
Místní občané - 150,- Kč /hod.,děti do 15 roků 70,- Kč /hod.
Přespolní - 300,- Kč /hod.
Posilovna - 30,- Kč/hod. , 10 vstupů 300,- Kč, po zaplacení nultý zdarma
Pohybovka děti - 70,- Kč/hod.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 15.10.2014 - 11:43


Hlášení obce Holubice  Informace o výstavbě nové budovy MŠ a modernizace ZŠ z operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod.
Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice
Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482
Příjemce dotace: Obec Holubice
Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,
Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Celkové náklady: 12 515 071,00 Kč
Dotace: 10 637 810,00 Kč
Stručný popis a realizace projektu
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci Moravany žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.
Cílem projektu je výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy.
Důvodem k realizaci projektu je skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nedostačuje. Nabídka volných míst v MŠ je nižší než poptávané množství. Důvodem je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ nemá z kapacitních důvodů budovy dosud učebnu ICT.
Díky realizaci projektu MŠ získá svůj samostatný pavilon, který bude provozně oddělen od ZŠ, rovněž bude pořízeno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ se tak nebude negativně ovlivňovat.
ZŠ získá bývalé prostory MŠ, kde vznikne učebna ICT. V prostorách ZŠ bude po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bude dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a nezbytné HTÚ včetně chodníků.
Projekt je realizován od 24. 3. 2014 do 31. 7. 2015.

Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 14.10.2014 - 10:59Copyright by Holubice  |  Admin Jakub Sojak  |